Uchwała Nr 142/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 142/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Szpitala św. Rafała do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i art. 5 pkt 24  ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) w związku z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2019, poz. 537 – tekst jednolity – z późn. zmn.),  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 i §17 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie nie rekomenduje Marszałkowi Województwa Małopolskiego Szpitala św. Rafała z siedzibą przy ul. Adama Bochenka 18 w Krakowie w celu wpisania ww. jednostki na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza (Lista B – uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza – w zakresie: chirurgii ogólnej i ortopedii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i medycyny rodzinnej).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do zadań powierzonych jednostkom organizacyjnym samorządu lekarskiego ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich należy w szczególności wykonywanie innych zadań (niż wskazane w w/w ustawie), a określonych w odrębnych przepisach (por. art. 5 pkt 24 cyt. ustawy). Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia  5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty „Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.”

Pismem datowanym na 15 października 2019 roku (znak: PS-I.9051.50.2019) Marszałek Województwa Małopolskiego przesłał Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie do załatwienia zgodnie z kompetencjami pismo SCANMED S.A. zwracającego się o wyrażenie zgody na realizację i wykonywanie staży cząstkowych lekarskich stażów podyplomowych przez absolwentów wydziałów lekarskich w Szpitalu św. Rafała w zakresie:

– chirurgii ogólnej i ortopedii;

– chorób wewnętrznych;

– anestezjologii i intensywnej terapii;

– medycyny ratunkowej oraz

– medycyny rodzinnej.

W przedmiotowym piśmie Wnioskodawca wskazał, iż Szpital św. Rafała pod względem zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanego personelu medycznego, wyposażenia w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną jak również liczbę leczonych pacjentów oraz zakresu realizowanych świadczeń medycznych może stanowić odpowiednią bazę dla przeprowadzania stażów lekarskich. Nadto podkreślono, że w/w Szpital realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z MOW NFZ i włączony jest do sieci szpitali w ramach II stopnia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.

W związku z powyższym rozważono co następuje:

Art.  15 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia  5 grudnia 1996 r. stanowi, marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Warunkami niezbędnymi do przyznania podmiotowi będącemu jednostką organizacyjną uprawnienia do prowadzenia stażu lekarskiego są:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie jednego stażu cząstkowego lub jednej z części stażu cząstkowego;

2) zatrudnienie lekarzy lub lekarzy dentystów, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu lekarskiego;

3) posiadanie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego umożliwiającego realizację programu stażu;

4) zapewnienie określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizacji treści merytorycznych ramowego programu we właściwym miejscu i czasie.

Ponadto podmiot, który prowadzi szpital, powinien udzielać całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych oraz zapewniać pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przedstawiony wniosek nie  zawiera informacji pozwalających na przyjęcie, że Szpital św. Rafała spełnia wymagania organizacyjno–kadrowe umożliwiające samodzielną realizację staży podyplomowych we wszystkich dziedzinach medycyny w nim wskazanych.

Z powyższych względów brak jest możliwości udzielenia w/w podmiotowi pozytywnej rekomendacji do wpisania go na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień