Uchwała Nr 143/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 143/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie dofinansowania XIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” oraz IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”

Na podstawie art. 5 pkt. 13 i pkt. 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować XIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”oraz IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”, które odbędą się w dniu 21 maja 2020 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
  2. Na realizację celu ujętego w ust. 1 przeznacza się kwotę  w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, która zostanie zapreliminowana w wydatkach w Preliminarzu na 2020 r. pod pozycją: „Konferencja etyczna”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień