Uchwała Nr 152A/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 152A/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 24 lutego 2021 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  143/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  ustalenia terminu XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 3 i § 6 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

 

  • 1.

1.Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia, iż XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbędzie się w dniach 26-27 marca 2021 r.

2.W związku z obowiązującym stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tzn. że głosowanie odbędzie się w formie zdalnej.

 

  • 2.

Traci moc Uchwała Nr 143/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  ustalenia terminu XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 

  • 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień