biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie rekomendowania XXXVIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przyjęcia uchwały wyrażającej zgodę

na wydatkowanie dodatkowych środków finansowych

na prace remontowe w budynku Izby

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 3 i § 16 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w związku z § 1 ust.1 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru na cele administracyjno-biurowo-gastronomiczno-hotelowe na działce nr 27 obr.61 Śródmieście przy ul. Krupniczej 11A w Krakowie”, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie rekomenduje XXXVIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przyjęcie uchwały wyrażającej zgodę na wydatkowanie dodatkowych środków finansowych, na wykonanie prac mających w szczególności na celu: podniesienie poziomu funkcjonalności budynku, zapewnienie wysokiego standardu jego wykończenia i wyposażenia oraz powiększenie powierzchni użytkowej do kwoty 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) netto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień