Uchwała Nr 162/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 162/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 22 wrzesień 2021 roku

 

w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych

z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego i uzyskania tytułu specjalisty

 

Na podstawie art. 5 pkt. 13, 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021 poz. 1342 – t.j.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

  • 1.

 

  1. Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza system nagród finansowych przyznanych z tytułu zdania przez lekarza i lekarza dentystę egzaminu specjalizacyjnego pierwszej specjalizacji podstawowej lub pierwszej specjalizacji odbywanej w trybie modułowym i uzyskania tytułu specjalisty.
  2. Ustala się, że nagroda specjalizacyjna, o której mowa w ust. 1 wynosi 2000 zł brutto.
  3. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskanie wyniku egzaminu uprawniającego do przyznania nagrody, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia wydania dyplomu specjalisty.
  4. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Kształcenia ustala liczbę osób uprawnionych do uzyskania nagrody, legitymujących się najlepszym wynikiem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, w liczbie nie przekraczającej 10 osób w danej sesji egzaminacyjnej z zachowaniem parytetu – 8 lekarzy i 2 lekarzy dentystów.
  5. W przypadku, gdy – z zachowaniem parytetu, o którym mowa w ust. 3 – liczba osób uprawnionych (odpowiednio lekarzy i lekarzy dentystów) kwalifikujących się z ostatniego miejsca do otrzymania nagrody uzyska identyczny wynik egzaminu, uprawnione będą do jej uzyskania wszystkie osoby spełniające wymogi.
  6. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może zostać przyznana danemu lekarzowi lub lekarzowi dentyście tylko raz.

 

  • 2.

Traci moc Uchwała Nr 43/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku.              

                                                          

  • 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie

 

 

  • 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień