Uchwała Nr 163/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 163/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 22 września 2021 r.

 

w  sprawie ustalenia kwoty i formy wypłaty dla lekarzy,

członków powołanych Zespołów Wizytacyjnych,

przeprowadzających kontrolę praktyk zawodowych

lekarzy i lekarzy dentystów

 

Na podstawie art. 25 pkt. 14 i art. 5 pkt. 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 – t.j.) w zw. z art.  111 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 – tekst jednolity) i art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 6 ust. 1 i 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

 

  • 1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uchwala wynagrodzenie w wysokości 200 PLN brutto do wypłaty dla lekarza – członka Zespołu Wizytującego, każdorazowo, za wykonanie czynności warunkujących wpis do rejestru praktyk zawodowych.

 

  • 2
  1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, wypłacane będzie przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie z funduszu opłat za rejestrację praktyk zawodowych.
  2. Podstawę do wypłaty będzie stanowić rachunek do umowy o dzieło, odrębnie dla każdej praktyki, za opinię sporządzoną z przeprowadzenia czynności kontrolnych.

 

  • 3

Traci moc Uchwała nr 14/ORL/2006 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 stycznia 2006 roku.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień