Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2019 poz.965 t.j.)

Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2019 poz.965 t.j.) oraz § 17 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie  z dnia 6 marca 2010 r. w związku z Uchwałą Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

Realizując obowiązek o którym mowa art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2019 poz.965 t.j.) umieszcza się w trybie ostrzeżenia w systemie IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI) informację o tożsamości lekarza dentysty  (…), względem którego mocą  prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego (Sygn. akt. NSL Rep.29/OWU/20) z dnia 04 czerwca 2020 r. orzeczono karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza dentysty poprzez zakaz leczenia ortodontycznego na okres jednego roku.

§ 2.

Ostrzeżenie, o którym mowa w §1 zgodnie z dyspozycją art. 113a  ust. 2 obejmuje:  imiona i nazwisko lekarza oraz datę jego urodzenia, tytuł zawodowy, informacje o organie, który nałożył sankcję i okres jego obowiązywania.

§ 3.

Zawiadamia się niezwłocznie na piśmie lekarza dentystę (…) o przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI ostrzeżenia właściwym organom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz JanikowskiPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie           Lek. dent. Robert Stępień