Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego nr 2

dla biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowieuchwalasię co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na przedłużenie aktualizacji Firewalla sprzętowego nr 2, dla zapewnienia ochrony sieci komputerowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, na okres pięciu lat za kwotę 1564 € (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery euro) netto / 6975,44 PLN (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 44/100) netto (kurs z dnia 21 czerwca 2020 r. – 4,46zł) / 8579,79 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 79/100) brutto.

§ 2

Prezydium ORL w Krakowie przeznacza na ten cel środki finansowe w kwocie do 8600,00 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 0/100) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz JanikowskiPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie           Lek. dent. Robert Stępień