biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2021
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 13 stycznia 2021 roku

 

w sprawie wyboru przedstawiciela ORL do komisji konkursowej

na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 – t.j. – z późn.zmn.), art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 142/ORL/VIII/2020  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 r.  roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

  • 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyznacza do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. Marka Zasadnego.

 

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień