Uchwała Nr 2/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium.
                
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarz
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger