Uchwała Nr 1/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 r.

  1. Bilans sporządzony na dzień 31.XII.2009, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł  9 442 520,64
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto ( z całokształtu działalności ) zł 689 569,23
    w tym: zysk netto z działalności gospodarczej OIL zł 19 051,31
  3. Z zysku netto, z całokształtu działalności, kwotę zł 689 569,23 powiększy wartość ogółem funduszu statutowego jednostki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarz
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger