biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 maja 2021 roku

 

w sprawie minimalnych gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych

dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów

zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt. 12 i 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2019 r., poz. 965 – t.j.- z późn. zmn.) w zw. z § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

  • 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w imieniu Społeczności Lekarskiej, domaga się:

1) zapewnienia regulacji płacowej w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach publicznej ochrony zdrowia na poziomie 1,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni,

2) zapewnienia corocznego podwyższania tego wynagrodzenia aż do osiągnięcia poziomu określonego apelem nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r., tj. 3-krotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

  • 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Aktualnie obowiązująca stawka wynagrodzenia zasadniczego lekarzy posiadających tytuł specjalisty w wysokości 6750,00 zł była wynegocjowana przez lekarzy rezydentów w wyniku protestu głodowego w 2017 roku i wypowiadania klauzuli opt-out przez lekarzy specjalistów i rezydentów w 2017 i 2018 roku.  Kwota 6750,00 zł stanowiła w 2018 roku 1,6 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły, czyli 2017 i miała obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która na okres po epidemii przewiduje dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych „współczynnik pracy” równy 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok 2020, czyli 6769 zł (5167,47 x 1,31), tj. podniesienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego o 19,00 zł brutto dokonywane poprzez obniżenie stosowanego dotychczas współczynnika. Stanowi to rażące obniżenie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w sektorze państwowej ochrony zdrowia. Przyjmując dotychczasową regulację wynagrodzenie to winno na chwilę obecną wynieść 1,6 x 5167,47 = 8267,95 zł. Mając na uwadze spadek wartości nabywczej pieniądza postuluje się, aby współczynnik ten na rok 2021 r. określić na poziomie 1,7.

Zaproponowane przez rządzących w projekcie ustawy współczynniki stanowią niespotykaną nigdzie „formą docenienia” i „podziękowania lekarzom” za pracę w okresie epidemii. Pracę na pierwszej linii frontu w walce z pandemią, cięższą niż zwykle, obarczoną ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Lekarze odbierają te propozycje jako kpinę, a wręcz „policzek” wymierzony przez władzę wszystkim lekarzom. To wyraz arogancji władzy i objaw krańcowego nieposzanowania naszej ciężkiej, odpowiedzialnej i niejednokrotnie wykonywanej z narażeniem życia pracy. Planowane regulacje minimalnych wynagrodzeń w jawny sposób dyskryminują lekarzy nie odpowiadając stopniowi skomplikowania, wagi wykonywanej przez nich pracy, niezbędnych ku temu kompetencji i zaangażowania. Takie postępowanie rządzących doprowadzi do odejścia lekarzy z placówek państwowych (szpitale POZ, AOS), spowoduje zapaść systemu ochrony zdrowia i sprawi, że gwarantowana przez Konstytucję prawo do ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych stanie się jedynie iluzją.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień