Uchwała Nr 22/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 22/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 35/ORL/VI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 6 ust 3 Załącznika do uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ( Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) oraz uchwałą Nr 25/ORL/2006 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie modelu rekompensaty utraconych zarobków za wykonywanie obowiązku na rzecz samorządu lekarskiego oraz zwrotu poniesionych kosztów uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale Nr 35/ORL/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z późn. zmn.:

 1. traci moc § 1 pkt 2;
 2. w § 2:
  a) traci moc pkt 2;
  b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) pkt 3 – 150 zł za udział w pełnym posiedzeniu komisji, zaś w przypadku udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę 150 zł,”
  c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) pkt 4 – 150 zł za każdy dzień realizacji zadań samorządowych,”
  d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) pkt 7 – 150 zł za udział w pełnym posiedzeniu komisji lub zespołu,
  8) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) pkt 8 – 150 zł za każdy dzień realizacji zadania samorządowego objętego delegowaniem.”
 3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) pkt 1,7 – datowana lista obecności, podpisana przez uczestników posiedzenia dwukrotnie tj. przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu, podpis osoby prowadzącej posiedzenie oraz akceptacja Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień