Uchwała Nr 23/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2018-2022

Na podstawie. art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 20 ust. 5 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), w zw. z uchwałą Nr 10/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących, uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zatwierdza składy osobowe Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

§ 2.

Składy poszczególnych Komisji i Zespołów Problemowych zawierają listy stanowiące załączniki będące integralną częścią niniejszej uchwały:

 1. Załącznik nr 1 (skład osobowy Komisji Etyki Lekarskiej),
 2. Załącznik nr 2 (skład osobowy Komisji Finansowo-Budżetowej),
 3. Załącznik nr 3 (skład osobowy Komisji Kształcenia Medycznego),
 4. Załącznik nr 4 (skład osobowy Komisji ds. Lekarzy Seniorów),
 5. Załącznik nr 5 (skład osobowy Komisji ds. Młodych Lekarzy),
 6. Załącznik nr 6 (skład osobowy Komisji Organizacyjnej),
 7. Załącznik nr 7 (skład osobowy Komisji ds. Praktyk Lekarskich),
 8. Załącznik nr 8 (skład osobowy Komisji Socjalno-Bytowej),
 9. Załącznik nr 9 (skład osobowy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji),
 10. Załącznik nr 10 (skład osobowy Komisji Stomatologicznej),
 11. Załącznik nr 11 (skład osobowy Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców),
 12. Załącznik nr 12 (skład osobowy Zespołu ds. POZ),
 13. Załącznik nr 13 (skład osobowy Zespołu ds. AOS),
 14. Załącznik nr 14 (skład osobowy Zespołu ds. Szpitalnictwa),
 15. Załącznik nr 15 (skład osobowy Zespołu ds. Długoterminowej Opieki i Opieki Hospicyjnej),
 16. Załącznik nr 16 (skład osobowy Zespołu ds. Kultury).

§ 3

Traci moc uchwała Nr 16/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2013-2017 z późn. zmn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień

Załączniki do uchwały Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji Etyki Lekarskiej ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Bednarz Stefan

Członkowie:
1. Kol. Bałajewicz Mariusz
2. Kol. Derebas Tymoteusz
3. Kol. Figiel-Różycka Marta
4. Kol. Gucwa Wiesław
5. Kol. Kołodziejczyk Ewa
6. Kol. Krok Józef
7. Kol. Marcinek Antoni
8. Kol. Snoch Robert
9. Kol. Szadek Cezary
10. Kol. Weber-Lipiec Teresa
11. Kol. Wróblewski Krzysztof

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji Finansowo-Budżetowej ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Marcinek Antoni

Członkowie:

1. Kol. Fortuna Tomasz
2. Kol. Hartwich Patryk
3. Kol. Krępa Grzegorz
4. Kol. Kulon Janusz
5. Kol. Maciąg-Brattemo Anna
6. Kol. Macko Jarosław
7. Kol. Gawrońska Irena

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Kucharski Lech

Członkowie:

1. Kol. Darasz Zbigniew
2. Kol. Dynkiewicz Agata
3. Kol. Fugiel Andrzej
4. Kol. Gala Barbara
5. Kol. Giza Dariusz
6. Kol. Hładki Waldemar
7. Kol. Jarosławska Bożena
8. Kol. Kortas Sławomir
9. Kol. Kwiatkowski Stanisław
10. Kol. Milanowski Wojciech
11. Kol. Nowak Agata
12. Kol. Pach Radosław

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji ds. Lekarzy Seniorów ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Kłodziński Kazimierz

Członkowie:

1. Kol. Bruździńska Danuta
2. Kol. Kieres Jolanta
3. Kol. Kulon Janusz
4. Kol. Marjańska-Radziszewska Józefa
5. Kol. Zalasińska Elżbieta

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Kowalski Damian

Wiceprzewodnicząca: Kol. Dynkiewicz Agata

Członkowie:

1. Kol. Bujny Paweł
2. Kol. Chyży Tomasz
3. Kol. Czapski Bartosz
4. Kol. Drąg Krzysztof
5. Kol. Gala Barbara
6. Kol. Garbarz Radosław
7. Kol. Giebułtowska Agnieszka
8. Kol. Okruch Paulina
9. Kol. Świerkosz Agata
10. Kol. Świstek Rafał
11. Kol. Węgrzyn Jacek

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji Organizacyjnej ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Janikowski Mariusz

Członkowie:

1. Kol. Chodorowski Janusz
2. Kol. Derebas Tymoteusz
3. Kol. Kulon Janusz
4. Kol. Wróblewski Krzysztof
5. Kol. Zasadny Marek
6. Kol. Pach Radosław

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji ds. Praktyk Lekarskich ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Hartwich Patryk

Członkowie:

1. Kol. Derebas Tymoteusz
2. Kol. Gajda Barbara
3. Kol. Grodzicki Maciej
4. Kol. Hawajski Tomasz
5. Kol. Myciński Paweł
6. Kol. Woś Barbara

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Wiejowska Barbara

Członkowie:

1. Kol. Jabłoński Leszek
2. Kol. Kot Anna
3. Kol. Marcinek Antoni
4. Kol. Michalik Irena
5. Kol. Urbańczyk Anna
6. Kol. Wnuk Krzysztof
7. Kol. Wójciak Igor
8. Kol. Zapolska-Fitrzyk Iwona
9. Kol. Zasadny Marek

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Tętnowski Jacek

Członkowie:

1. Kol. Fortuna Maciej
2. Kol. Habieda Lucjan
3. Kol. Kolanko Wojciech
4. Kol. Wawrzeń Grzegorz
5. Kol. Węgrzyn Jacek

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Wawrzeń Grzegorz
Zastępca przewodniczącego: Peszko Lucyna
Zastępca przewodniczącego: Dutka-Szmigiel Agata
Zastępca przewodniczącego: Derebas Tymoteusz (DOIL w Nowym Sączu)
Sekretarz: Urbańczyk Anna
Przedstawiciel DOIL w Nowym Sączu: Fortuna Tomasz

Członkowie:

Balicki Krzysztof Jucha-Jabłońska Katarzyna Pająk-Łysek Ewa
Banaś Monika Kaczmarzyk Tomasz Panuś Katarzyna
Barańska-Satora Wanda Kaczor Krzysztof Pińkowska-Szaleniec Marta
Bernacik Tadeusz Kapkowska-Manczyk Agnieszka Płóciennik Aleksander
Bielak Wojciech Kieres Jolanta Pytko-Polończyk Jolanta
Błaszczyk Kacper Knapik Joanna Radecki Jacek
Buczko Maria Kolanko Wojciech Raszczyk Zbigniew
Czarnek Marcin Kościelniak Dariusz Skubis Jolanta
Dąbkowska Beata Kot Anna Stępień Robert
Dębski Dariusz Kotnowski Michał Stopa Andrzej
Domka Małgorzata Kożuch Wojciech Stopa Antoni
Fischer-Porębska Agata Krępa Grzegorz Szafraniec-Niedźwiedzka Dominika
Gajda Barbara Kuska-Kamińska Marianna Urbanek-Wajda Aleksandra
Gajewski Wacław Lenik Michał Wantuch-Trzcionka Magdalena
Giebułtowska Agnieszka Lubaszewska-Muszyńska Magdalena Warmuz Marek
Głuszko Anna Łazarz Mieczysław Wawrzynkiewicz-Serafin Joanna
Gołębiowski Adam Macheta Dariusz Węgrzyn Jacek
Górnicka Joanna Maciąg-Brattemo Anna Wieczorek-Mikrut Elżbieta
Górnicki Michał Madej-Klecha Izabela Wilk Marek
Grela-Pietrzkiewicz Monika Mazaraki Andrzej Wiśniowska Jolanta
Grodzicki Maciej Migas Jan Wojnarowicz Elżbieta
Gronkiewicz Krzysztof Muszyńska Bożena Woś Barbara
Jabłoński Leszek Myciński Paweł Wydra Michał
Jamka-Kasprzyk Małgorzata Novak Paweł Zeman Wacław
Jaracz Grzegorz Nowak Grażyna Zieliński Jerzy
Jasiewicz Wojciech Nowak Marta Zimoch Andrzej

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców ORL w Krakowie w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Friediger Jerzy

Członkowie:

1. Kol. Błaszczyk Kacper
2. Kol. Giebułtowska Agnieszka
3. Kol. Kamtoh Georges
4. Kol. Puczka Anna
5. Kol. Skuciński Jerzy
6. Kol. Świerkosz Agata
7. Kol. Wójciak Igor

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Zespołu ds. POZ ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Radziszowski Jerzy

Członkowie:

1. Kol. Blecharczyk Wojciech
2. Kol. Krygowska Krystyna
3. Kol. Szostak Monika
4. Kol. Sieja Renata
5. Kol. Chodorowski Janusz

Załącznik nr 13 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Zespołu ds. AOS ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Czosnowski Radosław

Członkowie:

1. Kol. Dendura Maciej
2. Kol. Jurkiewicz Barbara
3. Kol. Serkis Ewa
4. Kol. Targosz Krystyna
5. Kol. Wnuk Krzysztof

Załącznik nr 14 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Zespołu ds. Szpitalnictwa ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Kucharski Lech

Członkowie:

1. Kol. Bujny Paweł
2. Kol. Czarnobilski Krzysztof
3. Kol. Figiel-Różycka Marta
4. Kol. Szadek Cezary
5. Kol. Wilk Halina

Załącznik nr 15 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Zespołu ds. Długoterminowej Opieki i Opieki Hospicyjnej ORL w Krakowie w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Orłowska-Heitzman Jolanta

Członkowie:

1. Kol. Czosnowski Radosław
2. Kol. Pietrzak Izabela
3. Kol. Targosz Krystyna
4. Kol. Zeman Wacław

Załącznik nr 16 do uchwały
Nr 23/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Skład osobowy Zespołu ds. Kultury ORL w Krakowie
w latach 2018-2022.

Przewodniczący: Kol. Żaba Ryszard

Członkowie:

1. Kol. Bawor Maria
2. Kol. Dąbrowiecki Ryszard
3. Kol. Fugiel Andrzej
4. Kol. Kieres Jolanta
5. Kol. Wiercioch Wojciech