Uchwała Nr 24/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 24/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), w zw. z uchwałą Nr 17/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarskiej, uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala następujący skład Kolegium Redakcyjnego „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”:

  1. Redaktor Naczelny: kol. Janusz Legutko
  2. Sekretarz Redakcji: Stefan Ciepły
  3. Redaktor Senior: prof. Henryk Gaertner
  4. Członkowie: kol. kol. Jerzy Friediger, Artur Hartwich, Mariusz Janikowski, Bożena Kozanecka, Małgorzata Popławska, Jacek Tętnowski, Katarzyna Turek-Fornelska, Andrzej Urbanik.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 28/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2014 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień