Uchwała Nr 30/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 30/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 19 września 2018 roku

uchwała zmieniająca uchwałę Nr 01/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w  sprawie liczebności

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 15 ust. 1-3 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 01/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 rokuw sprawie liczebności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: ”§ 1. Uchwala się 12-osobowy skład Prezydium ORL w Krakowie w składzie: Prezes, 5 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik, 4 członków Prezydium.”

2) w pozostałym zakresie zachowuje się dotychczasowe brzmienie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień