Uchwała Nr 33/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 33/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 35/ORL/VI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diety w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zakresie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet w formie zryczałtowanej przez członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 6 ust 3 Załącznika do uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ( Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) oraz uchwałą Nr 25/ORL/2006 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie modelu rekompensaty utraconych zarobków za wykonywanie obowiązku na rzecz samorządu lekarskiego oraz zwrotu poniesionych kosztów uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale Nr 35/ORL/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z późn. zmn.:

  1. w § 2:
  2. traci moc pkt 5a dodany Uchwałą Nr 14/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 1 lutego 2014 roku.
  3. dodaje się pkt 5b o brzmieniu: „5b) pkt 5 – Za każdy udział w rozprawie bądź posiedzeniu przewodniczący składu orzekającego otrzymuje dietę w wysokości 250 zł, a członek składu orzekającego dietę w wysokości 100 zł.

§2.

  1. Uchyla się Uchwałę Nr 14/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia     1 lutego 2014 roku.
  2.  
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień