Uchwała Nr 32/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 32/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 19 września 2018 roku

uchwała zmieniająca uchwałę Nr 10/ORL/VIII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w  sprawie powołania Komisji

oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich     (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z zw. z § 20 ust. 2, ust. 5 pkt. 2 i 6 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Uchwała Nr 10/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących.

1) § 2  ust. 4 otrzymuje brzmienie: ”4. Zespół ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Hospicyjnej – Przewodniczący kol. Radosław Czosnowski.”

2) w pozostałym zakresie zachowuje się dotychczasowe brzmienie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień