biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 4/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 4/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

w sprawie przekazania kwoty dla Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”

Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2020 poz. 514 – tekst jednolity z późn. zmn.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 142/ORL/VIII/2020  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 r.  roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

  • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia przekazać kwotę w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto na działalność szkoleniową prowadzoną przez Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” na rzecz lekarzy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 

  • 2

Koszty dofinansowania, o których mowa w § 1, pokryte zostaną ze środków zapreliminowanych jako „Pozostałe koszty operacyjne”.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień