Uchwała Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Na podstawie art. 24  pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala  regulamin organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

§ 2.

Regulamin o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
   

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger

Załącznik do Uchwała Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku.


Regulamin organizacji i trybu działania:
okręgowej rady lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa organizację i tryb działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa – ustawę  z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz. 1708)
 2. izba –  Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie,
 3. zjazd –  Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej  w Krakowie,
 4. rada – Okręgową Radę Lekarską w Krakowie,
 5. sąd –  Okręgowy Sąd Lekarski  w Krakowie,
 6. komisja rewizyjna – Okręgową Komisję Rewizyjną  OIL w Krakowie
 7. organ – Okręgowy Zjazd Lekarzy, Okręgową Radę Lekarską, Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Lekarski, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej -Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 8. przewodniczący zjazdu, zastępca przewodniczącego zjazdu, sekretarz zjazdu lub prezydium zjazdu – przewodniczącego zjazdu, zastępcę przewodniczącego zjazdu, sekretarza zjazdu lub prezydium zjazdu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 9. prezes rady, wiceprezes rady, sekretarz rady, zastępca sekretarza rady i skarbnika rady –  prezes, wiceprezes, sekretarz , zastępca sekretarza i skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 10. prezydium rady –  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 11. delegat – delegat wybrany na zebraniu lekarzy rejonu wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 12. przewodniczący obrad – prezes rady lub wyznaczony przez niego wiceprezes kierujący obradami rady lub prezydium rady

Rozdział I
Okręgowa Rada Lekarska

§ 3

Okręgowa rada lekarska wykonuje obowiązki wynikające z ustaw i uchwał Krajowego oraz Okręgowego Zjazdu Lekarzy  w drodze działań własnych lub  swojego organu wykonawczego jakim jest  prezydium rady działającego w granicach określonych uchwałą rady.

§ 4

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwołuje nowo wybrany prezes  rady w terminie najpóźniej 21 dni od dnia wyboru. Posiedzenie to odbywa się w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków rady.

§ 5

Prezes, sekretarz i skarbnik rady poprzedniej kadencji przekazują nowo wybranemu prezesowi rady oraz sekretarzowi i skarbnikowi nowo wybranej rady protokolarnie stan spraw i majątek ruchomy i nieruchomy Okręgowej Izby Lekarskiej.

§ 6

 1. Rada odbywa swoje posiedzenie plenarne w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia plenarne zwoływane są przez prezydium rady lub na żądanie 1/3 członków rady.
 3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy liczby jej członków, w tym prezesa rady lub wyznaczonego przez niego wiceprezesa.
 4. W razie równości głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 5. Rada może uchwalić tajność części posiedzenia. Protokół  z tej części obrad podlega utajnieniu.
 6. Uchwały rady podlegają opublikowaniu.

§ 7

 1. Zwołując plenarne posiedzenie rady najpóźniej 7 dni przed jego terminem przesyła się jego uczestnikom zawiadomienia podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 2. W posiedzeniach plenarnych rady uczestniczą osoby, o których mowa w ustawie i goście zaproszeni przez prezydium rady.
 3. Posiedzeniami plenarnymi rady kieruje prezes rady lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
 4. Z posiedzenia plenarnego rady sporządza się protokół, który podpisują: prezes rady, sekretarz rady lub jego zastępca oraz protokolant wyznaczony przez prezydium rady.
 5. Protokół powinien być udostępniony członkom rady i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie rady nie zgłoszą poprawek do czasu następnego posiedzenia rady.   

§ 8

 1. Posiedzenie rady rozpoczyna się od przyjęcia porządku obrad.
 2. Zmiana porządku obrad w trakcie posiedzenia wymaga uchwały rady.
 3. Rada obraduje nad zgłoszonymi materiałami oraz projektami uchwał i stanowisk.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą zgłosić w trakcie posiedzenia inne projekty uchwał i stanowisk, o ile mieszczą się one w porządku obrad.

§ 9

 1. Przewodniczący obrad udziela uczestnikom obrad głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym.
 2. Uczestnicy obrad zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego sekretarzowi lub jego zastępcy, prowadzącemu listę dyskutantów.
 3. Przewodniczący obrad udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością.
 4. Uczestnik obrad nie powinien zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
 5. Przewodniczący obrad może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi – odebrać przemawiającemu głos.
 6. Ogranicza się czas trwania wypowiedzi do 2 minut. Nie dotyczy to osób referujących.

§ 10

 1. Przewodniczący obrad udziela głosu poza porządkiem obrad posiedzenia lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania.
 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1)    przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
  2)    uchwalenie tajności posiedzenia;
  3)    zamknięcie listy mówców;
  4)    zamknięcie dyskusji;
  5)    głosowanie bez dyskusji;
  6)    przeprowadzenie głosowania;
  7)    sprawdzenie kworum;
  8)    uchwalenie tajności głosowania.
 3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, przewodniczący obrad zarządza natychmiastowe sprawdzenie kworum.

§ 11

 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały lub innym wnioskiem i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, przewodniczący obrad oznajmia, że rady przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem uczestników przez przewodniczącego obrad do głosowania.
 2. Porządek głosowania nad projektem uchwały jest następujący:
  1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim tymi, których przyjęcie lub oddalenie rozstrzyga o innych poprawkach;
  2) głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami.
 3. Przewodniczący obrad ustala porządek głosowania nad poprawkami do uchwały.
 4. Głosowanie przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu, przy czym sekretarz lub jego zastępca oblicza głosy i podaje przewodniczącemu wyniki głosowania.
 5. Rada może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas przeprowadza je powołana w tym celu komisja skrutacyjna.

§ 12

 1. Rada może dokonać reasumpcji głosowania.
 2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
 4. Wyniki głosowania imiennego nie podlegają reasumpcji.

§ 13

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad ogłasza zamknięcie posiedzenia.

§ 14

Corocznie  prezes rady sporządza i przedstawia zjazdowi  sprawozdanie  z działalności rady oraz sprawozdanie z wykonania uchwał okręgowego zjazdu lekarzy.

§ 15

 1. Prezydium rady stanowią: prezes rady oraz wybrani przez radę wiceprezesi, sekretarz oraz  zastępca sekretarza, skarbnik i członkowie.
 2. W skład prezydium wchodzi nie więcej niż 13 osób.
 3. W skład prezydium, wyłącznie w formie przewidzianej w ust 1, wchodzą pełnomocnicy delegatur izby.
 4. Rada, najpóźniej na drugim posiedzeniu, dokonuje podziału czynności pomiędzy poszczególnych członków prezydium.

§ 16

 1. Posiedzenia prezydium rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
 2. Do posiedzeń prezydium rady stosuje się odpowiednio postanowienia § 7.
 3. Do uchwał prezydium rady stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust 3, 4 i 6.

§ 17

Prezydium rady działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

§ 18

W trybie przewidzianym dla uchwał rada i prezydium mogą podejmować:

 1. rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do konkretnego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania,
 2. stanowiska – zawierające oświadczenie w określonej sprawie,
 3. apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

§ 19

Podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych izby, o których mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, wymaga współdziałania dwóch członków prezydium rady, w tym prezesa rady lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego przez prezydium  członka prezydium.

§ 20

 1. Realizując swoje zadania rada powołuje stałe komisje i zespoły w szczególności do spraw:
  – etyki lekarskiej,
  – kształcenia medycznego,
  – socjalno-bytowych,
  – organizacyjnych,
  – finansowo-budżetowych,
  – stomatologii,
  – organizacji systemu ochrony zdrowia,
  – prawno-legislacyjnych,
  – kultury i sportu,
  – współpracy zagranicznej.
 2. W uzasadnionych przypadkach rada może powołać doraźne komisje i zespoły problemowe.
 3. W skład komisji wchodzi przewodniczący oraz nie więcej jak 12 członków.
 4. W skład zespołu wchodzi przewodniczący oraz nie więcej jak 5 członków.
 5. Rada w drodze uchwały:
  1)    określa ramowy tryb działania oraz strukturę organizacyjną komisji i zespołów
  2)    dokonuje wyboru przewodniczących komisji i zespołów,
  3)    zatwierdza proponowane przez przewodniczących komisji i zespołów składy osobowe,
  4)    zatwierdza plany działania komisji i zespołów.
 6. Przewodniczącym komisji lub zespołu powinien być członek rady.
 7. Komisje działają jako wewnętrzne organy opiniodawczo-doradczy rady.
 8. Odrębnie rada powołuje stałą, wieloproblemową Komisję Stomatologiczną, której nie dotyczy ograniczenie o którym mowa w ust. 3. Zapisy o których mowa ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 21

 1. Rada może utworzyć delegatury izby  z siedzibami w:
  a) Krośnie,
  b) Nowym Sączu,
  c) Przemyślu.
 2. Do zadań delegatury należy:
  –    wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz lekarzy delegatury zleconych przez radę,
  –    współpraca z organami lokalnego samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
  –    organizowanie działań lokalnego samorządu lekarzy.

§ 22

Wyłącznie prezes rady:
–    kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz,
–    kieruje pracami prezydium rady i reprezentuje je na zewnątrz,
–    przydziela sprawy do załatwienia członkom prezydium rady,
–    podpisuje, w imieniu rady i jej prezydium, korespondencję urzędową.
–    dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników izby.

§ 23

 1. W razie nieobecności prezesa rady jego funkcje pełni wyznaczony przez niego wiceprezes, a w przypadku nie wskazania, czynności wyznaczenia dokonuje prezydium rady.
 2. Prezes może udzielić stałego pełnomocnictwa określonym osobom w zakresie swoich kompetencji.

§ 24

 1. Sekretarz rady nadzoruje wykonanie uchwał rady i prezydium rady.
 2. Do jego obowiązków należy, nadto:
  –    redagowanie protokołów posiedzeń rady i prezydium rady,
  –    nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością rady i prezydium rady,
  –    załatwianie bieżącej korespondencji,
  –    udzielanie członkom izby informacji o pracach prezydium rady i okręgowej rady lekarskiej
  –    opracowywanie projektu uchwał prezydium rady,
  –    sprawowanie nadzoru nad pracą biura rady i zgłaszanie prezesowi rady odpowiednich wniosków personalnych,
  –    analizowanie odwołań od uchwał rady,
  –    przyjmowanie skarg i wniosków.
 3. Zastępca sekretarza rady zastępuje sekretarza rady w razie jego nieobecności oraz prowadzi prace zlecane przez sekretarza rady.

§ 25

 1. Skarbnik rady odpowiada za gospodarkę finansową izby, a w szczególności:
  –    przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
  –    opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniu rady,
  –    nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową rady,
  –    wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem izby,
  –    kieruje egzekwowaniem wierzytelności lub zgłasza wnioski o ich umorzenie.
 2. Skarbnik w działalności może skorzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 26

 1. Obsługę administracyjną rady wykonuje biuro rady.
 2. Wydatki rady  pokrywane są z budżetu rady.