Uchwała Nr 5/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Na podstawie art. 24 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala  regulamin organizacji i trybu działania okręgowej komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

§ 2.

Regulamin o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała 11/Zjazd/2010 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 marca 2003 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger

Załącznik do Uchwała Nr 5/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku.

Regulamin organizacji i trybu działania:
okręgowej komisji rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa organizację i tryb działania okręgowej komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa – ustawę  z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz. 1708)
 2. izba-  Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie,
 3. zjazd-  Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej  w Krakowie,
 4. rada- Okręgową Radę Lekarską w Krakowie,
 5. sąd-  Okręgowy Sąd Lekarski  w Krakowie,
 6. komisja rewizyjna – Okręgową Komisję Rewizyjną  OIL w Krakowie
 7. organ – Okręgowy Zjazd Lekarzy, Okręgową Radę Lekarską, Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Lekarski, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej -Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 8. przewodniczący zjazdu, zastępca przewodniczącego zjazdu, sekretarz zjazdu lub prezydium zjazdu- przewodniczącego zjazdu, zastępcę przewodniczącego zjazdu, sekretarza zjazdu lub prezydium zjazdu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 9. prezes rady, wiceprezes rady, sekretarz rady, zastępca sekretarza rady i skarbnika rady –  prezes, wiceprezes, sekretarz , zastępca sekretarza i skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 10. prezydium rady-  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 11. delegat – delegat wybrany na zebraniu lekarzy rejonu wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Rozdział I
Okręgowa Komisja Rewizyjna

§ 3

Komisja rewizyjna wykonuje zadania wynikające z ustawy o izbach lekarskich oraz uchwał zjazdu.

§ 4

 1. Pracami komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego, funkcję tę pełni jego zastępca.
 3. Do zakresu czynności przewodniczącego komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  a)   reprezentowanie komisji rewizyjnej wobec rady,
  b) opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej – w tym harmonogramu planowych posiedzeń – i czuwanie nad jego realizacją,
  c) podział pracy pomiędzy członków komisji rewizyjnej,
  d) zwoływanie posiedzeń komisji rewizyjnej,
  e) podpisywanie korespondencji i dokumentów komisji,
  f) składanie sprawozdań Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazdowi Lekarzy OIL.

§ 5

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej komisji rewizyjnej zwołuje nowo wybrany prezes  rady w terminie najpóźniej 21 dni od dnia wyboru. Na posiedzeniu następuje wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza komisji rewizyjnej.
 2. Komisja rewizyjna odbywa posiedzenia planowo, nie rzadziej jednak niż raz w półroczu.
 3. Posiedzenie może zostać zwołane w zależności od potrzeb.
 4. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego.
 5. Wniosek o zwołanie posiedzenia komisji rewizyjnej może przedstawić także rada lekarska lub co najmniej 1/3 członków komisji rewizyjnej.
 6. Posiedzenia komisji rewizyjnej jeden raz do roku mogą być organizowane w siedzibach delegatur izby.

§ 6

 1. Komisja rewizyjna  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy liczby jej członków, w tym przewodniczącego komisji rewizyjnej  lub jego zastępcy.
 2. Z posiedzenia komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz protokolant.
 3. Protokół powinien być udostępniony członkom komisji rewizyjnej i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie komisji rewizyjnej nie zgłoszą poprawek w ciągu 14 dni od daty wysłania tekstu protokołu

§ 7

 1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez planowane kontrole polegające na:
  – badaniu wykonania uchwał finansowych zjazdu,
  – ustosunkowywaniu się do sprawozdań finansowych rady,
  – badaniu ksiąg, rejestru, akt i dokumentów,
  – analizie spraw gospodarczych i finansowych rady,
 2. Kontrole przeprowadzane są w siedzibie izby oraz jej delegaturach.
 3. Zawiadomienie o planowanej kontroli przewodniczący komisji rewizyjnej przekazuje na co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia prezesowi rady z jednoczesnym poinformowaniem właściwego pełnomocnika delegatury.

§ 8

 1. Komisja rewizyjna zapoznaje się i ocenia bilans roczny działalności finansowej izby, co najmniej 7 dni przed terminem zjazdu.
 2. Komisja rewizyjna może opiniować zamierzenia finansowe rady.
 3. Komisja rewizyjna występuje z wnioskiem do zjazdu o udzielenie radzie absolutorium.

§ 9

 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole w składzie co najmniej dwóch członków, w tym, w miarę możliwości przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. W przypadkach nagłych i wyjątkowych doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący komisji rewizyjnej.
 3. Do uczestniczenia w kontroli komisja rewizyjna zaprasza zainteresowane strony w szczególności przewodniczącego rady, sekretarza rady, skarbnika rady, pełnomocników delegatur lub przewodniczących komisji problemowych.
 4. Dla realizacji swoich zadań komisja rewizyjna może powoływać biegłych.

§ 10

      1.  Z każdej kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną sporządzany jest protokół.
      2. Powyższy protokół  wraz z ewentualnymi uchwałami przewodniczący komisji rewizyjnej przekazuje prezesowi rady.

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 11

 1. Obsługę administracyjną komisji rewizyjnej wykonuje biuro rady.
 2. Wydatki komisji rewizyjnej  pokrywane są zgodnie z uchwalanym budżetem.