biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 6 października 2021 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych)

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2021 poz.790 t.j..) w zw. z art. 26 ust.3  i art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz.1342 t.j.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

  • 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na przeprowadzenie konsultacji okulistycznych/konsyliów lekarskich, szkolenia lekarzy oraz zabiegów operacji zaćmy w Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego sp. z o.o. w Krakowie w dniu 16 grudnia 2021 r. przez profesora (ochrona danych) posiadającego prawo wykonywania zawodu w Rosji.

 

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • 3.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

  • 4.

Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień