Uchwała Nr 41/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 41/ORL/VIII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej

do Komisji Bioetycznej Krakowskiej Akademii

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity: Dz.U. 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zmian.) w związku z § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480) w zw. z art. 26 ust. 3 oraz 25. pkt. 4 i art. 5 pkt. 20 i 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie deleguje kol. Janusza Legutko, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, na przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Komisji Bioetycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w kadencji 2019-2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień