Uchwała Nr 42/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 42/ORL/VIII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie   

Na podstawie. art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23  ustawy z  dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie):

§ 1

 1. W uchwale  z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie wprowadza się następujące zmiany:
 2. w § 1 dodaje się pkt. 4 o brzmieniu:

 „4. Wpłat z tytułu wykupu „cegiełki” dokonywane są na wskazany numer konta. W przypadku wykupienia więcej niż jednej cegiełki, Fundator może otrzymać dodatkowe poświadczenie wysokości dokonanej wpłaty.

 • § 2 pkt. 1  otrzymuje brzmienie:

1. Lista Fundatorów będących osobami fizycznymi oraz Lista Fundatorów będących osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej zostanie umieszczona w siedzibie OIL w Krakowie przy ul. Krupniczej 11 a,  z zachowaniem kolejności uwzględniającej ilość wykupionych „cegiełek”. ”

 • § 2 pkt. 2  otrzymuje brzmienie:  

 „Umieszczenie na liście Fundatorów w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego § nastąpi po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Fundatora

 • w § 2  usuwa się pkt. 3 i 4.
 • W pozostałym zakresie uchwałę nr 26/ORL/2018  z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie pozostawia się bez zmian.

§ 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Tekst jednolity uchwały nr 26/ORL/2018  z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień

TEKST JEDNOLITY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/ORL/VIII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 26/OR/VIII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie   

Na podstawie. art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23  ustawy z  dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie):

§ 1

 1. Uchwala się możliwość wykupu przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, symbolicznych „cegiełek” w celu wsparcia remontu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 2. Podmioty które wykupiły „cegiełkę” o której mowa w § 1 w kwocie:

– 500 zł (słownie: pięćset złotych) dla osób fizycznych,

– 5000zł (słownie: sześćset złotych) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

uzyskają tytuł Fundatora Remontu Siedziby Okręgowej Izby Lekarskie w Krakowie, zwanego dalej „Fundatorem”.

 • Wykup „cegiełki” o której mowa w § 1 ust. 1 zostanie potwierdzony stosownym certyfikatem.
 • Wpłat z tytułu wykupu „cegiełki” dokonywane są na wskazany numer konta. W przypadku wykupienia więcej niż jednej cegiełki, Fundator może otrzymać dodatkowe poświadczenie wysokości dokonanej wpłaty.

§ 2

 1. Lista Fundatorów będących osobami fizycznymi oraz Lista Fundatorów będących osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej zostanie umieszczona w siedzibie OIL w Krakowie przy ul. Krupniczej 11 a,  z zachowaniem kolejności uwzględniającej ilość wykupionych „cegiełek”.
 2. Umieszczenie na liście Fundatorów w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego §nastąpi po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Fundatora.

§ 3

Koszty związane z wykupem „cegiełek”, a w szczególności powstałe z tego tytułu zobowiązania podatkowe pokryje Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

§ 4

Realizacje uchwały powierza się Działowi Księgowości OIL w Krakowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień