Uchwała Nr 43/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 43/ORL/VIII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych

z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego

Na podstawie art. 5 pkt. 13, 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

                                                             § 1.

1. Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza system nagród finansowych przyznanych z tytułu zdania przez lekarza i lekarza dentystę egzaminu specjalizacyjnego pierwszej specjalizacji podstawowej  lub pierwszej specjalizacji odbywanej w trybie modułowym.

2. Ustala się, że nagroda specjalizacyjna, o której mowa w ust. 1 wynosi 2000 zł brutto.

3. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskanie wyniku egzaminu uprawniającego do przyznania nagrody, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od zdania egzaminu specjalizacyjnego.

4. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Kształcenia ustala liczbę osób uprawnionych do uzyskania nagrody, legitymujących się najlepszym wynikiem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, w liczbie nie przekraczającej 10 osób w danej sesji egzaminacyjnej z zachowaniem parytetu – 8 lekarzy i 2 lekarzy dentystów.

5. W przypadku gdy – z zachowaniem parytetu, o którym mowa w ust. 3 – liczba osób uprawnionych (odpowiednio lekarzy i lekarzy dentystów) kwalifikujących się z ostatniego miejsca do  otrzymania nagrody uzyska identyczny wynik egzaminu, uprawnione będą do jej uzyskania wszystkie osoby spełniające wymogi.

6. Nagroda o której mowa w ust. 1 może zostać przyznana danemu lekarzowi lub lekarzowi dentyście tylko raz.

                                                               § 2.

Traci moc:

1) Uchwała Nr 47/ORL/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia             13.12.2006 roku.

2) Uchwała Nr 20/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2015 roku

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień