Uchwała Nr 45/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 45/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie przyznania dopłaty do kształcenia dziecka zmarłego pracownika OIL

Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt. 23 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyznaje świadczenie okresowe w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto miesięcznie na rzecz Jakuba Wójtowicza – syna zmarłego wieloletniego pracownika OIL – Dariusza Wójtowicza, celem wsparcia jego kształcenia.
  2. Świadczenie okresowe, o którym mowa w ust. 1, zostaje przyznane na okres kolejnych 12 miesięcy począwszy od miesiąca marca 2019 r. Wypłata świadczenia będzie następować na konto wskazane przez przedstawiciela ustawowego.
  3. Po upływie okresu na jaki świadczenie zostało przyznane, przedstawiciel ustawowy będzie uprawniony do złożenia kolejnego wniosku o jego kontynuację. Kontynuacja świadczenia będzie wymagała uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

§ 2

Kwota, o której mowa w § 1 ust.1, zostanie pokryta ze środków rezerwy budżetowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień