Uchwała Nr 46/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 46/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad umieszczania ogłoszeń/reklam w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej oraz Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej Lekarza Dentysty

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 16 w zw. z art. 5 pkt. 23 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala zasady umieszczania ogłoszeń/reklam w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej oraz Galicyjskiej Gazecie Lekarza Dentysty wraz z ich cennikiem stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Redakcji Galicyjskiej Gazety Lekarskiej.
 3. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do aktualizacji cennika lub zmiany zasad określonych uchwałą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień

Załącznik nr 1

do Uchwały ORL nr 46/ORL/VIII/2019

z dnia 27.02.2019 r.

Zasady umieszczania ogłoszeń/reklam w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej

oraz Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej Lekarza Dentysty

 1. Zamieszczanie materiałów zweryfikowanych jako płatne odbywa się po przesłaniu podpisanego zlecenia pocztą elektroniczną.
 • Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia płatnego w gazecie jest uprzednie opłacenie go przed publikacją.
 • Materiały graficzne oraz treść anonsu płatnego dostarczane są przez zleceniodawcę. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezbędnej modyfikacji tj. skrótów, adiustacji i zmiany tytułów w nadsyłanych tekstach i korespondencji.
 • Redakcja uprawniona jest do bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w sprawach lekarskich dot.: poszukiwania pracy, oferowania lekarzom pracy przez zakłady opieki zdrowotnej na terenie RP, szkoleń, zjazdów i konferencji organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie, bezpłatnych dla lekarzy szkoleń, zjazdów, konferencji organizowanych przez lekarskie towarzystwa medyczne i/lub inne podmioty, akcji pomocy charytatywnej, a także w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.
 • Redakcja ma prawo odmowy umieszczania ogłoszeń/reklam pochodzących od zleceniodawców, co do których posiada informacje świadczące o ich działalności niekorzystnej dla środowiska lekarskiego, oraz w innych uzasadnionych przypadkach bez podania przyczyny.

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy umieszczania ogłoszeń/reklam o charakterze rozbieżnym z profilem pisma.

 • Zlecenie reklamy/ogłoszenia powinno zawierać:
 • dane adresowe zleceniodawcy,
 • dane do faktury,
 • objętość ogłoszenia zgodną z odpowiednim formatem,
 • numer telefonu kontaktowego  i/lub adres e-mail,
 • określenie liczby wydań w których będzie ukazywać się ogłoszenie/reklama w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej.
 • Ustala się następujące ceny dla poszczególnych formatów ogłoszeń/reklam:
  Galicyjska Gazeta Lekarska Galicyjska Gazeta Lekarza Dentysty
Okładka zewnętrzna 2 000zł 1 800 zł
Okładka wewnętrzna 1 800zł 1 600 zł
Strona wewnętrzna 1 200zł 1 000 zł
½  strony 700 zł 600 zł
¼ strony 400 zł 300 zł
1/8 strony 200zł 200 zł
Ogłoszenia drobne  (maksymalnie do 200 znaków ze spacjami) 100 zł 100 zł
Insert Cena ustalana indywidualnie w zależności od nakładu gazety i grupy odbiorców
 • Do cen o których mowa w pkt. 7 dolicza się należny podatek VAT 23%.
 • Ustala się możliwość udzielania preferencyjnej bonifikaty za publikację.
 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.