Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie rozłożenia na raty kwoty zadłużenia

Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”

Na podstawie art. 26 ust.3  i art. 25 pkt. 4 i 9 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz.168 z dnia 19.01.2018r.) w zw. z § 1 ust 5 załącznika do uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku) z późn. zmn., uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na rozłożenie na 12 miesięcznych rat, począwszy od dnia 01.02.2019 r., niedopłaty w kwocie 16 348,70 PLN (słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) powstałej z tytułu częściowego regulowania zobowiązań określonych w porozumieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. zawartego pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, podmiotem prowadzącym Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”.
  2. Kwota zaległości wskazana w ust. 1 obejmuje okres od dnia 1.07.2018 r. o dnia  31.12.2018 r. i jest ustalona w oparciu o zasadę określoną w pkt. 3 zdanie drugie  porozumienia z dnia 1 grudnia 2015 r. zawartego pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, a podmiotem prowadzącym Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”.
  • Kwota miesięcznej raty, o której mowa w § 1 ust. 1, wynosi 1 362,39 PLN (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy).
  • Kwota  miesięcznej raty, o której mowa w ust. 1, winna być doliczana do miesięcznych bieżących należności Zobowiązanego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień