Uchwała Nr 6/Prez./VII/2019

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie dofinansowania Plebiscytu

„Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku”

Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 17 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. i § 1 ust. 1 i 3 uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Nr 2/ORL/VII/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydium do działania w imieniu ORL w Krakowie w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto Plebiscyt „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku” organizowany przez Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza w ostatnim tygodniu marca 2019 r. w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

§ 2

Koszty dofinansowania, o których mowa w § 1 pokryte zostaną ze środków bieżących Izby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień