Uchwała Nr 6/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2010 rok.

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie preliminarz przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 2.

Załączony preliminarz budżetowy stanowi integralną część uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarz
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
                                 
dr n. med. Jerzy Friediger