Uchwała Nr 60/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 60/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zawarcia umowy na wykonanie prac stolarskich

w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie

Na podstawie. art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją inwestycji, polegającej na przebudowie, nadbudowie i kapitalnym remoncie budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie:

1) zleca p. Bogdanowi Nodze, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FHU – BONO Bogdan Noga (nr ewid. dział. gosp. 720/2004, REGON: 356798090, NIP: 67925372900), wykonanie prac stolarskich obejmujących w szczególności: wykonanie, dostawę i montaż mebli w budynku przy ul. Krupniczej 11a.

2) upoważnia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Roberta Stępnia oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr med. Jerzego Friedigera do zawarcia umowy z podmiotem określonym w pkt 1 do kwoty 574 057 zł netto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień