Uchwała Nr 61/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 61/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zasad wykorzystania nieruchomości położonej przy

ul. Krupniczej 11a w Krakowie na potrzeby działalności

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie. art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie):

§ 1

W związku z przebudową i modernizacją techniczną w budynku siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie położonym przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie (zwanym dalej „nieruchomością”) Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia, że:

  1.  nieruchomość w całości przeznaczona zostaje na realizację zadań statutowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby pozyskania adekwatnej lokalowo-sprzętowej bazy szkoleniowej, umożliwiającej członkom OIL w Krakowie, dopełnianie ustawowego obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego;
  2. wyłącza się możliwość prowadzenia działalności komercyjnej z wykorzystaniem w/w nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień