Uchwała Nr 68/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 68/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie przyznania dodatkowych nagród pieniężnych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosna 2018 r.

Na podstawie art. 5 pkt. 13, 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie po uzyskanej rekomendacji Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie przyznaje trzy dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 1 500 zł brutto (tysiąc pięćset złotych) z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosna 2018 r.

§ 2.

Łączna wysokość przyznanych nagród, o których mowa w § 1 wynosi 4 500 zł brutto (cztery tysiące pięćset złotych) zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego Kształcenia Lekarzy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień