Uchwała Nr 69/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 69/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie udziela pełnomocnictwa lek. Januszowi Kulonowi – Pełnomocnikowi Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Krośnie (ustanowionemu uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 21 marca 2018 r. nr 02/ORL/VIII/2018) do występowania i załatwienia wszelkich spraw w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przed organami administracji publicznej, w tym Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych Marian Iwanicki w Krośnie – w związku z planowanym przeprowadzeniem czynności przyjęcia granicy działki należącej do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (działka Nr 2416 przy ul. Niepodległości 2 w Krośnie) z działkami przyległymi, z którymi nastąpi przyjęcie granicy, tj. działką Nr 2444/4 i działką Nr 2964/1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień