Uchwała Nr 70/VIII/2019

Uchwała Nr 70/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia

20 czerwca 2018 r. Nr 25/ORL/VIII/2018 w sprawie  powołania

Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej

Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t.j.) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), w zw. z uchwałą Nr 18/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie  powołania redaktora naczelnego Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej, uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. W uchwale Nr 25/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r zmienia się ustalony w § 1 skład Kolegium Redakcyjnego „Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej” w ten sposób, że:
  2. Na Sekretarza Redakcji w miejsce Pana Stefana Ciepłego powołuje się Panią Jolantę Hodor.
  3. Ustanawia się dodatkowym członkiem Kolegium Redakcyjnego Pana Stefana Ciepłego.

2. W związku ze zmianą, skład Kolegium Redakcyjnego „Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej”  ustalony  w § 1 wyżej opisanej uchwały prezentuje się następująco:

  1. Redaktor Naczelny: kol. Dariusz Kościelniak
  2. Sekretarz Redakcji: Jolanta Hodor
  3. Członkowie: kol. Grzegorz Herbut, kol. Renata Michna, kol. Jolanta Pytko-Polończyk, kol. Katarzyna Siembab, kol. Anna Urbańczyk, kol.ElżbietaWojnarowicz (Przemyśl), kol. Wojciech Kolanko (Krosno), kol. Tymoteusz Derebas (Nowy Sącz), Stefan Ciepły.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 25/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r pozostają bez zmian.

  § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień