Uchwała Nr 77/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 77/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie odmowy wpisu do rejestru lekarzy

tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód

Na podstawie 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w zw. z art. 9 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019r. poz. 537 – tekst jednolity z  późn.zmn.) uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie po rozpoznaniu wniosku z dnia 12.12.2019r. odmawia wpisu  (ochrona danych osobowych) do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2019r. do tutejszej Okręgowej Izby Lekarskiej wpłynął wniosek Valerio Zaniniego obywatela Republiki Włoskiej reprezentowanego przez pełnomocnika Joannę Golis o dokonanie wpisu wymienionego do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód. Do rzeczonego wniosku (O-1) załączono następujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu (W-2) – nieprawidłowo wypełniony

Oświadczenie o niekaralności z dnia 2 maja 2019 r. (Portugalia)

Oświadczenie o wpisie do Izby z dnia 2 maja 2019 r. (Portugalia)

Zaświadczenie z rejestru karnego z dnia 23.05.2019 r. (Portugalia)

Świadectwo uznania wydane przez Rumuńską Radę Stomatologiczną

Zaświadczenie o współpracy z Eurodent 2000 KFT  (Włochy)

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji konsultanta w gabinecie dentystycznym

Legitymacja zdrowia (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Legitymacja zawodowa

Kopia paszportu

Kopia dowodu osobistego wydanego w dniu 28.03.2011 r.(w którym wpisany jest zawód: technik dentystyczny „professione  odontotecnico”

Certyfikaty dot. szkoleń i kursów (6 dokumentów)

Certyfikat lekarza stomatologii wydany przez Uniwersytet Jagielloński w dn. 21.10.1994 r.

Protokół egzaminacyjny

Zaświadczenie równoważności stopnia magistra

Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień technika dentystycznego wydane przez Ministerstwo Zdrowia we Włoszech

Rzeczony wniosek nie zawierał natomiast kopii/odpisu dyplomu ukończenia studiów medycznych (dokumentu potwierdzającego formalnie kwalifikacje) oraz zaświadczenia wydanego przez właściwe (macierzyste) organy państwa członkowskiego UE, stwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada w tym państwie prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które w czasie składania oświadczenia nie jest zawieszone lub ograniczone (zaświadczenie potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie tzw. „Certificate of Good Standing jak również  zaświadczenia potwierdzającego, że wnioskodawca wykonuje zawód lekarza –  wraz z tłumaczeniem wyżej wymienionych dokumentów na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego. Załączony przez Wnioskodawcę dokument o nazwie Certyfikat lekarza stomatologii  nie stanowi dyplomu lekarza, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 od a-d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ponadto we wniosku (O-1) w oświadczeniu dotyczącym miejsca wykonywania zawodu nie wskazano miejsca tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu (brak nazwy i adresu podmiotu).

Zgodnie  z brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r; lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty albo bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, jeżeli złoży w okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania zawodu: 1) pisemne oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, z podaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu jego wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 2) dokument potwierdzający obywatelstwo, oraz 3) zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że posiada w tym państwie prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które w czasie składania oświadczenia nie jest zawieszone lub ograniczone, i że wykonuje zawodu lekarza, oraz 4) dokument potwierdzający kwalifikacje formalne lekarza lub lekarza dentysty.

Mając na uwadze powyższe, należało uchwalić jak na wstępie.

Pouczenie:

Na zasadzie art. 57 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zw. z art. 129§2 Kodeksu postępowania administracyjnego; stronie służy odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień