Uchwała Nr 80/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 80/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie bieżącej

pomocy prawno-podatkowej oraz przeprowadzenia audytu wewnętrznego księgowości i rozliczeń podatkowych OIL

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na zawarcie umów z Kancelarią Doradztwa Podatkowego „Partner Tax s.c. Mariusz Cieśla, Jan Pytel” w zakresie:
  2. przeprowadzenia audytu wewnętrznego księgowości i rozliczeń podatkowych Okręgowej Izby Lekarskiej obejmujących rok 2018 w obszarze prawidłowości rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu osiąganych przychodów oraz dochodów zwolnionych z tego podatku,
  3. świadczenia bieżącej pomocy prawno-podatkowej dotyczącej interpretacji prawa podatkowego i jego prawidłowego stosowania w praktyce.
  4. Koszt audytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. a, wynosi 5 500 zł netto powiększony o stawkę 23% podatku VAT co łącznie daje kwotę 6 765 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) brutto.
  5. Koszt bieżącej obsługi podatkowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. B, wynosi 1 250 zł netto miesięcznie powiększony o stawkę 23% podatku VAT, co łącznie daję kwotę 1 537,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych 50/100) brutto.

§ 2

Wydatek, o którym mowa  w § 1, zostanie sfinansowany ze środków bieżących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień