Uchwała Nr 82/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 82/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

 w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 poz. 965 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r.) w związku z  § 2 ust.1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

Mając na uwadze spełnienie wymogów zawartych w art. 4 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U.) ustala się zasady (politykę) rachunkowości w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.

§ 2

Ustala się, że rokiem obrotowym w OIL w Krakowie będzie okres 12-tu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Okresami sprawozdawczymi będą:

miesiąc – do sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz uzgadniania z dziennikiem i zapisami na kontach ksiąg pomocniczych, prowadzonych do kont syntetycznych,

kwartał – dla celów sprawozdawczości wewnętrznej jednostki,

rok – sprawozdawczość na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§ 3

Ustala się, dla OIL w Krakowie metody wyceny aktywów i pasywów, w ciągu roku i na dzień bilansowy, a także zasady ustalania wyniku finansowego – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4

Księgi rachunkowe i sporządzane na ich podstawie sprawozdanie finansowe prowadzi się według ustawy; rozwiązania zawarte w krajowych standardach rachunkowości, o których mowa w art. 10 ustawy, należy stosować w przypadkach, kiedy przyjęte w nich rozwiązania pozwalają na lepszą realizację wymogu zawartego w art. 4 ust. 1 ustawy.

OIL w Krakowie będzie sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Obowiązkową sprawozdawczość  roczną  Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowią:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. bilans,
  3. rachunek zysków i start (w wariancie porównawczym),
  4. informacja dodatkowa
  5. wykonania preliminarzy za rok obrachunkowy
  6. projekty preliminarzy na następny okres sprawozdawczy

Powyższe sprawozdania zatwierdza Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w ustawie o rachunkowości, Okręgowa Izba Lekarska

w Krakowie nie jest zobowiązana do sporządzania dodatkowych sprawozdań rocznych, takich jak: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu własnym).

Wzory sprawozdań finansowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Ustala się zakładowy plan kont – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

Zakładowy plan kont obejmuje:

a)  wykaz kont księgi głównej (kont syntetycznych),

b)  zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,

c) zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych (kont analitycznych) w powiązaniu z   właściwymi kontami księgi głównej,

d)  zasady rachunku kosztów.

§ 6

Na podstawie art. 13 – 18 ustawy o rachunkowości ustala się wykaz ksiąg rachunkowych, który zawiera załącznik nr 4 do Uchwały. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada główny księgowy  zgodnie z art. 4. ust. 5 ustawy o rachunkowości.

§ 7

Opis systemu przetwarzania danych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały, który obejmuje opis systemu informatycznego, a w szczególności:

  1. wykaz programów,
  2. charakterystykę systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów,
  3. zasady ochrony danych komputerowych ich archiwizacji.

§ 8

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksów do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019r.

§ 10

Zatwierdza się czynności dokonane na podstawie Zarządzenia Prezesa ORL w Krakowie z dnia 09.01.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ prowadzenia rachunkowości.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień