biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 84/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 84/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 lutego 2020 roku

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –  Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11 ust. 1 i art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2019, poz. 537 – tekst jednolity- z późn. zmn.) oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t.j.) i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwała Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku  (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)  uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie umarza w całości postępowanie                       prowadzone w przedmiocie podejrzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego lek. Roberta Szczepary   (numer prawa wykonywania zawodu: 3243170)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do zadań powierzonych jednostką organizacyjnym samorządu lekarskiego ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t.j – tekst jednolity) należy w szczególności prowadzenie postępowań w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu (por. art. 5 pkt 6 cyt. ustawy).  Zgodnie z brzmieniem art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 6 cyt. ustawy działalnością okręgowej izby w zakresie orzekania w przedmiocie podejrzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego kieruje właściwa okręgowa rada lekarska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2019, poz. 537 – tekst jednolity- z późn. zmn.) – Jeżeli okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza, powołuje komisję złożoną             z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, która wydaje opinię                       o przygotowaniu zawodowym tego lekarza. Okręgowa rada lekarska na podstawie opinii komisji, może zobowiązać lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia. Zainteresowany lekarz jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu okręgowej rady lekarskiej w czasie rozpatrywania jego sprawy.  Lekarz ma obowiązek stawienia się przed komisją, a w razie nieusprawiedliwionego niestawiania się lekarza przed komisją lub uchylania się od uczestnictwa w przeszkoleniu okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarzowi prawa wykonywania zawodu lub                          o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia przeszkolenia. Okręgowa rada lekarska ustala tryb, miejsce i program przeszkolenia, a jego koszty ponosi lekarz.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono następujący stan faktyczny:

Pismem datowanym  30.09.2019 r. (sygn. Akt PO VIII Ds. 107.2018) Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział ds. Wojskowych zawiadomiła Okręgowa Izbę Lekarską w Krakowie  o tym, że nadzoruje prowadzone przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej śledztwo w sprawie różnych osób podejrzanych o udział           i kierowanie zorganizowaną grupą mającą na celu wyłudzanie poświadczeń nieprawdy przez podchorążych uczelni wojskowych w świadectwach poświadczających znajomość języka angielskiego  na 2 i 3 poziomie STANG, jak również przez absolwentów uczelni medycznych w świadectwach złożenia przez nich Lekarskich Egzaminów Końcowych i Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Końcowych. W cyt. piśmie Prokuratura wniosła o wdrożenie przez Okręgowa Radę Lekarską Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, wobec lekarza Roberta Szczepary procedury, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. powołania komisji złożonej z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, której zadaniem będzie wydanie opinii o przygotowaniu zawodowym tego lekarza. Prokuratura poinformowała nadto, że wobec Roberta Szczepary zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia go w prawie wykonywania zawodu  do czasu podjęcia przez Okręgową Radę Lekarską                         w  Krakowie decyzji w przedmiocie oceny właściwego przygotowania oraz o tym,                  że m.in. wobec w/w lekarza został skierowany wniosek o spowodowanie rozważenie podstaw do wszczęcia i prowadzenia przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej postępowania dyscyplinarnego.

W związku z w/w zawiadomieniem Okręgowa Rada Lekarska w  Krakowie uchwałą Nr 72/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku (zmn. uchwałą nr Nr 78/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku) powołała Komisję w celu wydania opinii                  o przygotowaniu zawodowym lek. Roberta Szczepary.

Celem dokonania sprawdzenia merytorycznego przygotowania lek. Roberta Szczepary do wykonywania zawodu, na posiedzeniu Komisji, które odbyło się dniu 14 stycznia 2020 roku, jej Członkowie kolejno zadawali Zainteresowanemu ustne pytania z zakresu różnych dziedzin medycyny stwierdzając we wnioskach i uzasadnieniu co następuje:

„W ocenie Komisji, która wzięła pod uwagę wszystkie przedstawione informacje, jak również wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, oraz całokształt dotychczasowej aktywności zawodowej, lek. Robert Szczepara prezentuje wystarczający poziom przygotowania do wykonywania zawodu lekarza. Zdaniem Komisji lek. Robert Szczepara poprawnie udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez członków Komisji. Pozytywna ocena Komisji związana jest w szczególności                          z przeglądowym charakterem jego wiedzy obejmującej różne dziedziny medycyny              w szczególności: choroby wewnętrzne, endokrynologię, kardiologię, ginekologię             i położnictwo oraz chirurgię. W ocenie Komisji lek. R. Szczepara wykazał się zarówno wiedzą na temat epidemiologii różnych schorzeń jak również teoretyczną           i praktyczną wiedzą wymaganą w pracy z pacjentem zarówno w obszarze profilaktyki, diagnostyki jak i samego procesu leczniczego.” 

W świetle poczynionych ustaleń, a w szczególności jednoznacznej oceny Komisji, która stwierdziła brak przesłanek pozwalających na przyjęcie,  iż lek. Robert Szczepara jest niedostatecznie przygotowany do wykonywania zawodu postępowanie stało się bezprzedmiotowe w całości i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na postawie art. art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2019, poz.965 – tekst jednolity- z późn. zmn.)  od niniejszej uchwały lekarzowi przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Na podstawie art. 127a K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień