Uchwała Nr 85/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 85/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 19 oraz pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) i § 2 regulaminu wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r. nr 15/ORL/VII/2017 oraz § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala na rok 2020 wysokość zapomóg losowych w kwocie 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień