Uchwała Nr 9/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie systemu opieki nad lekarzami seniorami oraz lekarzami ciężko i obłożnie chorymi.

Na podstawie art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do podjęcia działań celem stworzenia systemu opieki nad lekarzami seniorami oraz lekarzami ciężko i obłożnie chorymi, którzy wymagają pomocy osób trzecich, albo których sytuacja domowa i ekonomiczna nie daje gwarancji zapewnienia im warunków godziwego życia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger