Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały ORL nr 11/ORL/VII/2017 w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie

Na podstawie art. 25 pkt 3 i pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522-tekst jednolity-z późn. zmn.) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę z dnia 26 kwietnia 2017r. Nr 11/ORL/VII/2017 w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie w ten sposób, że:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:Lekarzom i lekarzom dentystom seniorom – członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opłacali składki członkowskie na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie; przyznaje się nagrodę jubileuszowa w wysokości 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) brutto z tytułu ukończenia 90 roku życia.”
  2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.
  4. Weryfikacja uprawnień i przyznania nagród odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała Nr 11/ORL/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień