Stanowisko

Stanowisko

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie poparcia działań środowiska dentystów, zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów

Na podstawie § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/Zjazd/2010 z dnia 6 marca 2010 r. XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (z późn. zm.), w związku ze stanowiskiem Nr 14/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów oraz uchwałą nr 1/2020 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie w pełni popiera działania środowiska dentystów, zmierzające do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, do aktualnych kosztów realizacji tych umów.
  2. W ramach wsparcia działań, o których mowa w ust. 1, Rada kieruje do Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apel o podjęcie stosownych działań we współpracy z całym środowiskiem lekarzy dentystów w zakresie uzgodnionym w ramach Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 2

Stanowisko niniejsze Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Krakowie przekaże do Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 3

Stanowisko niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień