Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/ORL/VIII/2019

w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2020

Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmian.) oraz art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568)  uchwala się co następuje:

§ 1

W § 1Uchwały Nr 76/ORL/VIII/2019 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2020 zmienia się termin 24 czerwca na 27 maja 2020 r.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz JanikowskiPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień