Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr  79/ORL/2029 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568)  uchwala się co następuje:

§ 1.

1.Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia, iż XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2020 r.

2.W związku z obowiązującym stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID -19 XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tzn. że głosowanie odbędzie się w formie zdalnej.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 79/ORL/2029 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz JanikowskiPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień