biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

Uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska przyznaje na obszarze RP warunkowe prawo wykonywania zawodu, na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty .

Decyzja Ministra Zdrowia jest jednym z warunków przyznania przez Okręgową Radę Lekarską odpowiedniego prawa wykonywania zawodu. Samo przekazanie do Okręgowej Izby Lekarskiej decyzji Ministra Zdrowia, ale bez odpowiedniego wniosku lekarza o przyznanie
prawa wykonywania zawodu, jest niewystarczające do jego przyznania.

Wymagane dokumenty:

 1. „Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej,” (W-2F), zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Decyzja Ministra Zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza tj. decyzja MZ, o której mowa w art. 7 ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom/duplikat dyplomu spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów);
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli taki tytuł posiada;
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 7. Oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód
 8. Dokumenty dotyczące znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza – oświadczenie
 9. Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz odbył
 10. Dokument tożsamości
 11. 2 zdjęcia paszportowe, oraz dodatkowo plik jpg. tej fotografii – rozdzielczość zdjęcia: min. 420 x 525, rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
 12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –podpisane oświadczenie

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale wraz z ich kserokopiami.  Do dokumentów wydanych w innym języku niż język polski należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zarówno wniosek jak i w/w dokumenty mogą zostać dostarczone pocztą tradycyjną w formie kopii notarialnie potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek W-2F

Orzeczenie o stanie zdrowia

Klauzula informacyjna

 

Opłaty – Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna – Komisja organizacyjna

Miejsce załatwienia sprawy – Okręgowa Izba Lekarska

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 r. poz. 514 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 r., poz. 965 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów