biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres  i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres  i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okręgowa rada lekarska przyznaje na obszarze RP prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Decyzja Ministra Zdrowia jest jednym z warunków przyznania przez Okręgową Radę Lekarską odpowiedniego prawa wykonywania zawodu. Samo przekazanie do Okręgowej Izby Lekarskiej decyzji Ministra Zdrowia, ale bez odpowiedniego wniosku lekarza o przyznanie
prawa wykonywania zawodu, jest niewystarczające do jego przyznania.

 Wymagane dokumenty:

 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej,” (W-2E), zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Decyzja Ministra Zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza, określająca zakres czynności zawodowych, oraz okres i miejsce zatrudnienia we wskazanym podmiocie leczniczym, tj. decyzja MZ, o której mowa w art. 7 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom/odpis dyplomu potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów, zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierający apostille, tj. spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierającego apostille, tj. spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli taki tytuł posiada;
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 7. Zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, tj. zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 8. Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny   przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia o niekaralności, o którym mowa w pkt. 6
 9. Dokumenty dotyczące znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza – oświadczenie
 10. Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu ) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz odbył
 11. Dokument tożsamości
 12. 2 zdjęcia paszportowe, oraz dodatkowo plik jpg. tej fotografii – rozdzielczość zdjęcia: min. 420 x 525, rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
 13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podpisane oświadczenie

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale wraz z ich kserokopiami.  Do dokumentów wydanych w innym języku niż język polski należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zarówno wniosek jak i w/w dokumenty mogą zostać dostarczone pocztą tradycyjną w formie kopii notarialnie potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Dokument Prawo wykonywania zawodu przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat bez możliwości jego przedłużenia czy wydania nowego prawa wykonywania zawodu na warunkach określonych w art. 7 ust.2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty po upływie 5 lat od daty jego wydania

 

Formularze do pobrania:

Wniosek W-2E

Orzeczenie o stanie zdrowia

Klauzula informacyjna

 

Opłaty – Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna – Komisja organizacyjna

Miejsce załatwienia sprawy – Okręgowa Izba Lekarska

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 r. poz. 514 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 r., poz. 965 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Uwagi:

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych