Apel Nr 2

Apel Nr 2

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

do Naczelnej Rady Lekarskiej

o wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości

z wnioskiem o zmianę przepisów

dotyczących wynagrodzenia biegłych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań i wystąpienie z wnioskiem na podstawie art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w celu zmiany regulacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. 2017.2049) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Określenie stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013.518) i zwiększenia wynagrodzenia biegłych z zakresu medycyny.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zauważa, że zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym biegli oraz instytuty badawcze w wykonaniu odezw organów wymiaru sprawiedliwości sporządzają opinie, które z natury rzeczy konieczne są wówczas, gdy wymagane jest wiedza specjalistyczna. Dojście biegłych do aktualnej wiedzy, utrzymanie jej na poziomie światowym, wymaga stałej i systematycznej pracy. Równocześnie, ustawodawca postawił przed biegłymi warunek wydawania opinii niemal „nieomylnych”, gdyż za jakikolwiek błąd w opiniowaniu, każdy z biegłych może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu Karnego t.j. art. 233 pkt 4a), który to przepis zaostrzył odpowiedzialność biegłych opiniujących w sprawach sądowych i innych postępowaniach zwiększając górne zagrożenie za wydanie fałszywej opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia z lat 3 do 10, a co więcej jednocześnie wprowadził do Kodeksu Karnego art. 233 pkt 4a) k.k., typ czynu charakteryzujący się nieumyślnością, za dokonanie którego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zatem, biegłym postawiono bardzo wysokie wymagania, posiadania aktualnej wiedzy za czym niestety nie kroczą wysokości wynagrodzenia biegłych, czy to godzinowe czy ryczałtowe określone w powyższych rozporządzeniach. Wprowadzenie odgórnej regulacji wysokości stawek wynagrodzenia, nie przewidywało przyznania biegłym godziwego wynagrodzenia, czego przykładem jest to, że rozporządzenia każdy przypadek np. uszkodzenia ciała, traktują tak samo „ryczałtowo”. Równocześnie na uwagę zasługuje jak dotąd jedyna nowelizacja zasad wynagrodzenia biegłych w postępowaniu karnym, która dla biegłych spoza Rzeczpospolitej przewiduje możliwość przyznania wynagrodzenia adekwatnego do nakładu pracy i odpowiedzialności za wydaną opinię. Jednakże zdaniem Prezydium, jest to oczywista nierówność w traktowaniu osób posiadających wiedzę specjalistyczną.

Tym samym, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zwraca się o pilne podjęcie kroków w celu nowelizacji powyższych rozporządzeń.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień