Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyczyn braku biegłych sądowych z zakresu medycyny

Narastający problem zmniejszającej się liczby lekarzy, którzy podejmują się wydania opinii w sprawach sądowych wywołał dyskusję na łamach prasy, a przyczyny tego problemu stały się przedmiotem dywagacji prasowych, z niektórymi z nich nie sposób się zgodzić.

Jako jedną z przyczyn odmowy przez lekarzy podjęcia się trudu sporządzenia opinii w sprawie wskazano oczekiwanie przez biegłych wyższego wynagrodzenia. Zdaniem posłów PIS-u Iwony Michałek i Wojciech Murdzeka „powód jest dość prosty: biegli oczekują wyższego wynagrodzenia godzinowego” (Nasz Dziennik 21.08.2018 r.  Strona 1 Autor Paulina Gajkowska).

Tak powierzchowna oceną sytuacji musi budzić sprzeciw. Zmniejszająca się liczba biegłych lekarzy jest wynikiem zbiegu kilku przyczyn, wśród których należy wymienić również brak godziwego wynagrodzenia dla biegłych. Z całą stanowczością podkreślić należy, że nie jest to jedyna i podstawowa przyczyna tego zjawiska. W ocenie  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, należy wskazać jeszcze przynajmniej dwa inne powody, jak brak lekarzy specjalistów, czy zaostrzenie przepisów  regulujących odpowiedzialność biegłych opiniujących w sprawach sądowych i innych postępowaniach.

Zarówno problem braku wynagrodzenia dla biegłych w wysokości uwzględniającej nakład pracy jak i penalizacja biegłych wymagają szybkich zmian przepisów prawa. Postulaty te znalazły odzwierciedlenie w  podjętych przez Prezydium OIL w Krakowie  dniu 22.08.2018 r. apelach skierowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dodatkowo Prezydium pragnie zwrócić uwagę Naczelnej Rady Lekarskiej na problem przerzucenia odpowiedzialności za brak biegłych na samych lekarzy i sprowadzenia go do zbyt małej stawki godzinowej, co rodzi konieczność podjęcia przez  Naczelną Radę stosownych działań.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień