biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Apel Nr 2 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 10 marca 2021roku

Apel Nr 2

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 10 marca 2021roku

 

do Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyłączenia                z obowiązku wprowadzenia standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców indywidulanych, indywidualnych specjalistycznych, grupowych, grupowych specjalistycznych praktyk lekarskich i prywatnych podmiotów leczniczych. Członkowie tut. Okręgowej Izby Lekarskiej będący adresatami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U.2020r. poz. 2045) na bieżąco sygnalizują rozliczne trudności jakie napotykają przy próbach wdrażania nowych rozwiązań. Zadania nałożone na świadczeniodawców wiążą się                z ogromnym nakładem pracy, wymagającym nie tylko środków finansowych, ale również rzeczowych i ludzkich. Wykorzystywane przez świadczeniodawców systemy informatyczne nie są dostosowane do wdrożenia zmian, a ich wdrożenie jest procesem długotrwałym, zależnym od twórcy danego systemu. Poważnym problemem jest również realny brak dostępności na rynku pracy specjalistów posiadających należyte przygotowanie merytoryczne do wdrożenia standardu rachunku kosztów dających rękojmie przeprowadzenia rzeczonego procesu w sposób prawidłowy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej      w Krakowie konieczne jest wyłączeniu wymienionych na wstępie grup podmiotów wykonujących działalność leczniczą z obowiązku wprowadzenia standardu rachunku kosztów. Jest to podyktowane koniecznością uwzględnienia analizy aktualnej sytuacji finansowej, kadrowej i rzeczowej świadczeniodawców, tak aby narzucone zmiany nie miały charakteru iluzorycznego, nie służącego realnej wycenie świadczeń zdrowotnych, a stanowiły jedynie podstawę do nakładania kar. 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień